บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 45 ปี
人材紹介に関するお問い合わせは (info@jobjbiz.com) まで日本語でお問い合わせください。 担当:オイル、ジャー、臼井

มาตรการช่วยเหลือจากแบงค์ชาติ ระยะที่ 2

แบงค์ชาติ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มขึ้นจากแบงค์ชาติออก เป็น มาตรการช่วยเหลือสินเชื่อใหม่จากแบงค์ชาติ ระยะที่ 2 มีดังนี้

1) ปรับลดเพดานดอกเบี้ยเป็นการทั่วไป ร้อยละ 2 – 4 ต่อปี สำหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563)

2) เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทวงเงินหมุนเวียนหรือที่ผ่อนชำระเป็นงวด สำหรับลูกหนี้ที่มีความจำเป็นต้องใช้วงเงินเพิ่มเติม และมีพฤติกรรมการชำระหนี้ที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท ขยายวงเงินจากเดิม 1.5 เท่า เป็น 2 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563)

สรุป 1 – 2

– มาตรการลดดอกเบี้ย
1 ลูกหนี้บัตรเครดิต ลดดอกเบี้ยจาก 18% เหลือ 16%
2 ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลทั้งแบบเงินหมุนเวียน และแบบจ่ายเป็นงวด ลดดอกเบี้ยจาก 28% เหลือ 25%
ลูกหนี้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ลดดอกเบี้ยจาก 28% เหลือ 24%

– การขยายวงเงินกู้
1 ให้ขยายวงเงินกู้จากเดิม 1.5 เท่า เป็น 2 เท่า สำหรับลูกหนี้ที่มีรายได้ประจำ ต่ำกว่า 30000 บาท/ เดือน เป็นการชั่วคราว

ทั้งหมดนี้ มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม เป็นต้นไป โดยให้เข้าร่วมได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม และมาตรการขยาย วงเงิน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 64)

3) มาตรการขั้นต่ำเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 2 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) ขยายขอบเขตและระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และไม่เป็น NPLs ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 โดยผู้ให้บริการทางการเงินต้องจัดให้มีทางเลือกความช่วยเหลือขั้นต่ำให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบได้เลือกตามประเภทสินเชื่อ เช่น การผ่อนชำระขั้นต่ำ การเปลี่ยนสินเชื่อระยะสั้นเป็นระยะยาว การลดค่างวด การเลื่อนชำระค่างวดหรือเงินต้น เป็นต้น และกำหนดให้ผู้ให้บริการทางการเงินต้องอำนวยความสะดวก รวมทั้งให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกหนี้ เช่น เปรียบเทียบภาระหนี้เดิมและหนี้ใหม่ จำนวนหนี้และจำนวนงวดที่เพิ่มขึ้น และดอกเบี้ยที่ลูกหนี้ต้องจ่ายเพิ่มจากการขอเลื่อนชำระหนี้ รายละเอียดดังนี้

มีรายละเอียดดังนี้
1 บัตรเครดิต ให้เปลียนเป็นสินเชื่อระยะยาว 48 งวด หรือขยายเวลาชำระหนี้ ดอกเบี้ยไม่เกิน 12% พิจารณาวงเงินที่เหลือตามความสามารถในการชำระหนี้

2 สินเชื่อส่วนบุคคล แบบบัตรกดเงินสด ให้ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำตามความสามารถ หรือ เปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว 48 งวด หรือขยายเวลาชำระหนี้ ดอกเบี้ยไม่เกิน 22%

3 สินเชื่อส่วนบุคคลแบบชำระเป็นงวด และสินเชื่อทะเบียนลด ให้ลดอัตราผ่อนชำระลง 30% และดอกเบี้ยไม่เกิน 22%

4 สินเชื่อเช่าซื้อ เดิมมีวงเงิน เปลี่ยนเป็นไม่จำกัดวงเงิน ให้เลื่อนการผ่อนชำระได้ 3 เดือน หรือลดค่างวดและขยายเวลาชำระหนี้

5 สินเชื่อบ้าน เดิมมีวงเงิน เปลี่ยนเป็นไม่จำกัดวงเงิน เลื่อนการชำระค่างวดได้อีก 3 เดือน ทั้งต้นและดอก หรือเลื่อนชำระเงินต้นและลดดอกเบี้ย หรือ ลดค่างวดโดยขยายเวลาชำระหนี้

ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ให้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี โดยจัดให้มีแผนปรับโครงสร้างหนี้อย่างเดียวกับคลีนิคแก้หนี้

การช่วยเหลือตามมาตรการขั้นต่ำข้างต้นจะไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้ จึงไม่สามารถเรียกเก็บเบี้ยปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และในกรณีที่ลูกหนี้ประสงค์จะชำระหนี้ก่อนกำหนด จะต้องไม่มีการคิดค่าเบี้ยปรับ (prepayment fee)

         ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทางการเงิน เช่น แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ Call Center หรือส่งข้อความ SMS ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จนถึง 31 ธันวาคม 2563

          4) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ผู้ให้บริการทางการเงินต้องเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ โดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อช่วยบรรเทาภาระให้ลูกหนี้ เช่น โดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ เปลี่ยนสินเชื่อจากระยะสั้นเป็นระยะยาว เลื่อนการชำระค่างวด ลดดอกเบี้ย และกรณีลูกหนี้ี่ได้รับผลกระทบจนเป็น NPLs ขอให้พิจารณาชะลอการยึดทรัพย์

          ธปท. เชื่อมั่นว่ามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติมระยะที่ 2 นี้ จะทำให้ลูกหนี้ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที ลดภาระหนี้และโอกาสการผิดนัดชำระหนี้ ขณะที่ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถบริหารจัดการความเสี่ยง และมีวิธีปฏิบัติต่อลูกหนี้ในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ธปท. จะติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด

ที่มาของข่าว https://www.bot.or.th/…/Pressan…/Press/2020/Pages/n3263.aspx

ข่าวอื่น ๆ https://jobjbiz.com/blog-3/

Leave your thoughts

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jobjbiz.com