บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 44 ปี

เสวนา พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงแรงงาน

ที่ปรึกษากฎหมาย เปิดเสวนาทิศทางจัดการปัญหาแรงงานบังคับตาม พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

   เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 นายสมภพ ปราบณรงค์ ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาทิศทางการจัดการปัญหาแรงงานบังคับตาม พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้มีความพยายามอย่างมาก ที่จะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จนมีพัฒนาการสำคัญอย่างต่อเนื่อง ทั้งการกำหนดมาตรการส่งเสริมและปกป้องสิทธิของแรงงานทุกสัญชาติตามมาตรฐานสากลอย่างเท่าเทียม

   การจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ การกำหนดมาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการผ่านกระบวนการตรวจแรงงานอย่างเข้มงวด รวมทั้งให้สัตยาบันพิธีสาร ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 และเพื่อเป็นการอนุวัตการตามอนุสัญญาฯ จึงได้ตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 ขึ้น โดยกำหนดลักษณะการกระทำที่เป็นความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ กำหนดอัตราโทษให้เหมาะสม

   เพื่อป้องปรามและขจัดการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ รวมทั้งกำหนดมาตรการในการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย และการพิจารณาคดีการกระทำความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ตามแนวทางเดียวกับผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์

   นายสมภพ ฯ กล่าวต่อว่า การจัดงานเสวนาในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญ ที่ทุกภาคส่วนได้มาร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ และแสดงพลังในการป้องกันและขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานหรือบริการให้หมดไปจากประเทศไทย เพื่อปกป้องคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม

   ซึ่งหัวใจแห่งความสำเร็จ คือ การบูรณาการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ และ NGOs จะต้องร่วมกันสร้างเครื่องมือในการทำงานอย่างครอบคลุม ทั้งกฎหมายลำดับรอง ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกระบวนเข้าตรวจสอบจับกุม การคัดแยกผู้เสียหาย การดำเนินคดี ตลอดจนการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย เป็นต้น

 

ข้อมูลจาก กระทรวงแรงงาน

กลับหน้ารวมบทความ

Leave your thoughts

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jobjbiz.com