บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 45 ปี
人材紹介に関するお問い合わせは (info@jobjbiz.com) まで日本語でお問い合わせください。 担当:オイル、ジャー、臼井

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ www.jobjbiz.com


บริษัท จัดหางาน เจ บิซ จำกัด (ต่อจากนี้จะเรียกว่า เจ บิซ)  เป็นบริษัทจัดหางานเพื่อคนหางานในประเทศ ได้เปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคนหางาน และบริษัทที่ต้องการพนักงาน ผ่านเว็บไซต์ www.jobjbiz.com โดย บริษัท จัดหางาน เจ บิซ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตั้งเงื่อนไขการให้บริการ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เงื่อนไข ข้อกำหนด เนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ได้โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบและ/หรือ ได้รับความยินยอมจากท่านผู้ใช้บริการแต่อย่างใด

หากท่านไม่ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และ/หรือ ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรุณาอย่าเข้าร่วม เกี่ยวข้อง เข้าสู่เนื้อหาของเว็บไซต์ ดู ดาวน์โหลด หรือใช้บริการใด ที่ เจ บิซ นำเสนอผ่านเว็บไซต์ของเรา การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์ของเรา แสดงว่าท่านได้ยอมรับแล้วว่า ท่านรับทราบ อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และท่านตกลงผูกพันตนตามบทบัญญัติทั้งปวงทั้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง หรือ ปรับแก้มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ท่านทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และ มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะ อนึ่ง สิทธิของท่านในการเข้าสู่เว็บไซต์และการให้บริการของ เจ บิซ จะสิ้นสุดลงเมื่อท่านได้แจ้งต่อ เจ บิซ ถึงการบอกกล่าวของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงใดที่ไม่เป็นที่ยอมรับ มิฉะนั้นการที่ท่านยังคงใช้งาน จะถือเป็นการตกลงยอมรับของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งปวง และการเปลี่ยนแปลงทั้งปวงเหล่านั้นจะมีผลผูกพันต่อท่าน

คำจำกัดความ

ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ “คำ” ใด ๆ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ นอกจากจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

“การโฆษณา” หมายถึงการประกาศหาบุคคลเพื่อรับเข้าทำงานในตำแหน่งและองค์กรใด ๆ รวมถึงโฆษณารูปแบบใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.jobjbiz.com

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ที่เข้ามาขอใช้บริการ กับ เจ บิซ รวมถึงผู้เข้าชมและผู้ใช้บริการทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก

“สมาชิก”  หมายถึง ผู้ที่ได้มาสมัครสมาชิกกับ เจ บิซ และได้รับชื่อผู้ใช้งาน (login) และรหัสผ่าน (password)

“ชื่อผู้ใช้งาน” (login) หมายถึง ชื่อที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้น และได้รับอนุญาตโดย เจ บิซ เพื่อใช้เป็นการเข้าสู่การให้บริการ

“รหัสผ่าน”   (password) หมายถึง รหัสที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้น และได้รับอนุญาตโดย เจ บิซ เพื่อใช้เป็นการเข้าสู่การให้บริการ

“เจ บิซ”   หมายถึง บริษัท จัดหางาน เจ บิซ จำกัด ใบอนุญาตจัดหางานเลขที่ 1583/2559 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 942/43 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 026329179 โทรสาร 026329354

“บริการ” หมายถึง บริการให้ใช้เว็บไซต์ www.jobjbiz.com เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่นายจ้างต้องการ และรวมทั้งบริการพื้นที่โฆษณา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อกันระหว่างคนหางานและบริษัทที่ต้องการพนักงานที่ประสงค์จะว่าจ้างงาน ผ่านเว็บไซต์ www.jobjbiz.com โดยมีทั้งบริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและมีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ รวมถึง การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ สมาชิก บริษัทที่ต้องการพนักงาน ผู้สนใจสมัครงาน และบุคคลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้งาน (login), รหัสผ่าน (password)

ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะรักษาชื่อผู้ใช้งาน (login), รหัสผ่าน (password), ไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ ในกรณีผู้ใช้บริการได้รับเสียหายใด ๆ เนื่องจาก ชื่อผู้ใช้งาน (login) รหัสผ่าน (password) สูญหาย หรือมีบุคคลอื่นล่วงรู้รหัสดังกล่าว เจ บิซ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการยอมรับว่าธุรกรรมใด ๆ ที่ทำโดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (login) รหัสผ่าน (password) ของผู้ใช้บริการประกอบกับหรือวิธีการหรือเงื่อนไขการใช้บริการประเภทนั้น ๆ ตามที่ เจ บิซ กำหนดให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเอง และมีผลผูกพันต่อผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องลงนามในเอกสารใดๆ       

บริการ

www.jobjbiz.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเป็นสื่อกลางในการติดต่อกันระหว่างคนหางานและบริษัทที่ต้องการพนักงานให้บริการพื้นที่บนระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการประกาศหาบุคคลเพื่อรับเข้าทำงานในตำแหน่งและองค์กรใด ๆ รวมถึงโฆษณารูปแบบใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.jobjbiz.com รวมไปถึงข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ สำหรับการส่งของข้อมูล บทความ ภาพ เนื้อหา ราคา ที่ได้ถูกนำเสนอต่อสาธารณะชน หรือส่งแบบส่วนตัวนั้น ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการที่เข้ามานำเสนอข้อมูลและลงประกาศโฆษณา เนื่องจากทาง เจ บิซ มิได้มีหน้าที่เข้าไปควบคุม หรือดัดแปลง หรือมีหน้าที่ตรวจสอบ แก้ไขประกาศโฆษณาแต่อย่างใด

ผู้ขอใช้บริการสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการ เพื่อทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด ยกเว้นในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบสื่อสารเน็ตเวิร์ก ที่เกี่ยวข้องได้รับความเสียหายหรืออยู่ในช่วงกำลังปรับปรุงหรือซ่อมแซม หรือเกิดเหตุสุดวิสัย ทาง เจ บิซ ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการเพื่อแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ถือว่าเป็นความผิดของ เจ บิซ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ เจ บิซ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมเว็บไซต์ ดังกล่าว

การเข้ามาค้นหาข้อมูลหรือใช้บริการในเว็บไซต์แห่งนี้ มีทั้งบริการฟรี และบริการที่เสียค่าใช้จ่าย และถือเป็นความสมัครใจของผู้ใช้บริการซึ่งยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้และ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้ บริการในลักษณะใด ๆ ดังต่อไปนี้

ลงประกาศหรือส่งข้อความหรือเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร เหยียดผิว เชื้อชาติ ศาสนา และ/หรือ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ใช้ถ้อยคำยั่วยุ รุนแรง มีเจตนาแฝงอย่างอื่นนอกจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โจมตีคู่แข่ง หรือพัวพันกับกิจกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ปลอมแปลงหรือลอกเลียนผู้อื่น ๆ หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสดงแก่บุคคลภายนอกว่า เป็นเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการแสวงหาผลประโยชน์ อันมิชอบและทำให้บุคคลโดยทั่วไปเข้าใจได้ว่ากระทำการแทนบริษัทฯ ปลอมแปลงลอกเลียน ตัดทอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งมีผลทำให้ข้อความใด ๆ ในเว็บไซต์ ให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ลงประกาศหรือส่งข้อความเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า และ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดอันอาจและ/หรือ เล็งเห็นผลได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ลงประกาศหรือส่งข้อความเนื้อหาใด ๆ ก็ตาม ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรือโค้ดคอมพิวเตอร์ใด ๆ ไฟล์หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ออกแบบไว้เพื่อทำลาย ทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟแวร์หยุดชะงัก หรือจำกัดฟังก์ชั่นการทำงาน

ลงประกาศหรือส่งข้อความใด ๆ ก็ตามที่เป็นลักษณะเชื้อเชิญส่งเสริม ที่ไม่ได้รับอนุญาต “Junk Mail”, “Spam” จดหมายลูกโซ่ “Pyramid Scheme” หรือเชื้อเชิญ ในรูปแบบอื่นใด ลงประกาศหรือส่งข้อความใด ๆ ก็ตามที่เป็นการสนับสนุนหรือมีข้อความที่กระทำผิด กฎหมายสนับสนุนการทำร้ายร่างกายหรือทำให้เกิดความบาดเจ็บต่อบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ หรือสนับสนุนการทำการทรมานสัตว์ และรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้วิธีการประกอบวัตถุ ระเบิดหรืออาวุธสงครามใด ๆ

หากมีการตรวจพบข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดของการโฆษณาของผู้ใช้บริการที่อาจขัดต่อข้อห้าม หรือข้อกำหนดใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้ หรือขัดต่อกฎหมาย หรือ เจ บิซ มีความเห็นว่าไม่สมควรโฆษณา เจ บิซ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบโฆษณาดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ห้ามผู้ใช้บริการ ใช้โปรแกรมดึงข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ (Screen scraping) การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) โรบอต (Robots) หรือ เทคนิคการรวบรวมข้อมูล (Data gathering) ในลักษณะเช่นเดียวกัน และเครื่องมือที่ใช้ในการดึงข้อมูลบนเว็บไซต์ เพื่อสร้าง ดำรงไว้ พัฒนาต่อ หรือ ถอดแบบ ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์เพื่อไว้บนเว็บไซต์ของท่าน หรือในเอกสารสิ่งพิมพ์อื่นใด ยกเว้นจะได้ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เจ บิซ

การยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง

ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกขอรับรองว่า ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ให้ไว้กับ เจ บิซ เป็นความจริงทุกประการ เจ บิซ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการแก่ท่าน โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกยอมรับที่จะใช้บริการ โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการที่ได้กำหนดขึ้นและให้ถือว่าเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการที่ปรากฏในคำขอใช้บริการนี้ รวมทั้งเงื่อนไขและข้อตกลงและวิธีการใช้บริการที่ เจ บิซ จะกำหนดขึ้นภายหน้า มีผลผูกพันกับผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิก เจ บิซ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนค่าบริการ ค่าโฆษณา และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการให้บริการได้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน โดย เจ บิซ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า เมื่อผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกเข้ามาใช้บริการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับถือว่าผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนั้น ๆ แล้ว ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกตกลงว่า เจ บิซ สามารถประกาศหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนค่าบริการ ค่าโฆษณาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนทอนบนเว็บไซต์ www.jobjbiz.com หรือตัวแทนขายให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับทราบประกาศดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ลงประกาศหรือได้รับแจ้งจากตัวแทนขายแล้ว

ผู้ใช้บริการยอมรับว่า เจ บิซ อาจใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกที่ได้ให้ไว้แก่ทางเว็บไซต์ในการระบุตัวและตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้บริการตามที่ เจ บิซ เห็นสมควร และยอมให้ เจ บิซ ส่งมอบหรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบุคคลภายนอกได้ในกรณีที่มีความจำเป็น ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกตกลงยอมรับในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากความผิดพลาด ข้อบกพร่องของระบบอินเตอร์เน็ต ระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิคส์ อุปกรณ์ต่าง ๆ หรือจากการกระทำของผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกเอง หรือจากการกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยทุจริตหรือไม่ก็ตาม ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกยอมรับและยืนยันว่าหลักฐานหรือเอกสารใด ๆ ก็ตามที่ เจ บิซ ได้ทำขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกมีความถูกต้องทุกประการ โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกลงลายมือชื่อหรือตรวจสอบก่อนแต่อย่างใด ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการใช้บริการใดๆ จะต้องให้ระยะเวลาอันสมควรแก่ทางเว็บไซต์ในการดำเนินตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อการให้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องให้ทาง เจ บิซ ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากความล่าช้าในขั้นตอนของการดำเนินการ ผู้ใช้บริการรับทราบว่าท่านต้องเป็นบุคคลที่มีสิทธิตามกฎหมายในการทำนิติกรรมต่าง ๆ ตามกฎหมายได้ หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปี ท่านต้องยืนยันว่าท่านได้รับคำยินยอมจากผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างถูกต้องแล้ว ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า เจ บิซ มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ในการยกเลิกแก้ไข เปลี่ยนแปลง ซึ่งข้อมูล รหัส หรือการให้บริการใดแก่ท่านทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการรับทราบและให้ความยินยอมว่า การจัดรูปแบบของหน้าโฆษณาของผู้ใช้บริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการปรับปรุงเว็บไซต์ หรือระบบปฏิบัติการ

การทำธุรกรรมตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของราชอาณาจักรไทย

การติดต่อสื่อสารหรือการดำเนินการทางธุรกิจของผู้ใช้งาน หรือ การเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมที่จัดขึ้นโดยผู้ลงโฆษณาที่ผู้ใช้งานพบจาก หรือผ่านเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งการชำระเงิน และการจัดส่งของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง และ ข้อกำหนด เงื่อนไข การรับประกัน หรือการรับรองใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวนั้น เป็นการกระทำการโดยลำพังระหว่างผู้ใช้งานและผู้ลงโฆษณา เจ บิซ ไม่รับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายในประเภทใด ๆ หรือในลักษณะใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวนั้น หรือเป็นผลจากการปรากฏของผู้ลงโฆษณาในเว็บไซต์ของเรา หรือ สืบเนื่องจากความถูกต้องแม่นยำ หรือ จริงแท้ของสารสนเทศ หรือข้อมูลที่โพสต์โดยผู้ลงโฆษณา

ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ เจ บิซ สำหรับการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสียหายใดๆ (รวมทั้งค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในศาล) ที่ เจ บิซ ได้ประสบหรือได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้ เจ บิซ เว็บไซต์โดยบุคคล อื่นใดโดยการใช้หมายเลขประจำตัวผู้ใช้บริการ และ/หรือรหัสผ่านส่วนตัวของท่าน

ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ เจ บิซ และหรือบริษัทในเครือนำชื่อกิจการ ชื่อบริษัท และ/หรือ โลโก้ของกิจการของผู้ใช้บริการ มาอยู่บนสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อใดๆหรือเผยแพร่ด้วยวิธีอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงลูกค้าผู้ใช้บริการของ เจ บิซ

เจ บิซ ขอสงวนสิทธิ์ งด ระงับ หรือยุติการประกาศหรือการให้บริการกับธุรกิจตัวแทนหรือนายหน้า ของธุรกิจขายประกันทุกประเภท ธุรกิจเครือข่ายธุรกิจขายตรงธุรกิจหาสมาชิก MLM การตลาดแบบ Face-to-Face รวมถึงธุรกิจที่เหมือน หรือคล้ายกับที่กล่าวมา ตลอดจนประกาศงานที่ไม่มีความชัดเจนทั้งในส่วนของข้อมูลบริษัท รายละเอียดงาน หรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงธุรกิจที่ เจ บิซ เห็นว่าไม่เหมาะสม และธุรกิจที่มีการ ค้นประวัติเป็นจำนวนมากจนเป็นสาเหตุให้เกิดข้อสงสัย หากตรวจพบว่ามีการประกาศตามรูปแบบดังกล่าวข้างต้น หรือ มีการนำข้อมูลไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์  เจ บิซ จะงด ระงับ หรือยุติการประกาศหรือการ ให้บริการอื่นใดทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของประกาศทราบล่วงหน้า และผู้ลงประกาศจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายและตกลงให้ เจ บิซ ไม่จำเป็นต้องคืนเงินทุกกรณี ดุลพินิจของ เจ บิซ ในการงด ระงับ หรือยุติการ ประกาศหรือการให้บริการดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงประกาศกรุณาติดต่อ เจ บิซ ก่อนลงประกาศหรือรับบริการ

ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ข้อมูล หรือข้อความลงประกาศใดๆ ก็ตามที่มีผลต่อการใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ เจ บิซ ทราบ และผู้ใช้บริการรับทราบ และยอมรับว่า จะเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายอันเกิดจากการโฆษณาของผู้ใช้บริการ การละเมิดเงื่อนไข การให้บริการหรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นและมิให้ทาง เจ บิซ และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน และผู้ร่วมรายการ บริษัทคู่ค้า และพนักงานจะต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องใดๆ รวมถึงค่าทนายที่ถูกเรียกร้องโดยบุคคลที่สาม

สมาชิกและการยอมรับข่าวสารต่างๆ

การสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ผู้ใช้บริการตกลงว่า

ให้ข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้องเป็นความจริงและสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวเองตามรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก

ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง สิทธิประโยชน์ใดๆที่ได้จากการเป็นสมาชิกจะคงอยู่ตราบเท่าที่ยังคงเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ และ เจ บิซ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิต่าง ๆ ของสมาชิกโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เจ บิซ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการต่อเมื่อผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิก ได้ให้ข้อมูล โลโก้ อาร์ตเวิร์ค และรายละเอียดอื่นใดตามความจำเป็นในการประกาศหรือโฆษณาเท่านั้น

สมาชิกอาจยกเลิก หรือย้ายการประกาศ หรือโฆษณาออกจากหน้าเว็บไซต์ได้ก่อนจะถึงกำหนดสิ้นสุดประกาศหรือโฆษณา ในกรณีนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ เจ บิซ ไม่จำเป็นต้องคืนเงินใด ๆ ที่ได้ชำระมาก่อนหน้านี้แล้วให้แก่ผู้ยกเลิก

เจ บิซ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ ยกเลิก หรือลบโฆษณาของผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร สำหรับกรณีที่ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง หรืออาจเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ขัดต่อกฎหมาย หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน มีถ้อยคำรุนแรงหรือไม่เหมาะสม หรือ เจ บิซ เห็นว่าเป็นประกาศที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเว็บไซต์ หรือมีการค้างชำระค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ในกรณีนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ เจ บิซ ไม่จำต้องคืนเงินใด ๆ ที่ได้ชำระมาก่อนหน้านี้แล้วให้แก่ผู้ถูกยกเลิกโฆษณา

เจ บิซ อาจใช้ดุลพินิจ รายงานหรือแจ้งต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริการตามสัญญานี้ ที่เล็งเห็นหรืออาจเล็งเห็นได้ว่า ไม่เหมาะสม หรือมีวัตถุประสงค์ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรือกฎหมายอื่นใด โดยไม่ต้องบอกกล่าวต่อผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกล่วงหน้าแต่อย่างใด

เจ บิซ ไม่มีหน้าที่ในการป้องกัน ตรวจสอบ และทำการแจ้งลบข้อมูลต่อเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คัดลอกข้อมูลของผู้ใช้บริการจาก www.jobjbiz.com

การตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิก

ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า เจ บิซ มีสิทธิ์ยกเลิกรหัสผ่านการเป็นสมาชิกการใช้บริการของท่านและการลบข้อความลงประกาศ เนื้อหาที่อยู่ในบริการ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ รวมถึงการขาดการเข้าใช้บริการ หรือมีเหตุให้เชื่อว่าท่านได้ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ นอกจากนี้ เจ บิซ จะหยุดการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ว่าจะแจ้งให้ทราบหรือไม่ รวมไปถึงการลบข้อมูล และไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ หรือปิดกั้นการเข้ายังไฟล์หรือบริการนั้น ๆ และท่านตกลงให้ เจ บิซ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการยกเลิกการให้บริการหรือการเป็นสมาชิกดังกล่าวกับท่านแต่อย่างใด

ข้อมูลเอกสารที่ใช้ผ่านบริการทางเว็บไซต์

เอกสารหรือหนังสือใด ๆ ที่ เจ บิซ ได้ส่งไปยังผู้ใช้บริการตามจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) ที่อยู่และ/หรือ สำนักงานตามที่แจ้งไว้ในการสมัครสมาชิกหรือขอใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือนั้น ๆ แล้ว

ผู้ใช้บริการยืนยันว่าจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) ตามที่ผู้ใช้บริการได้ระบุไว้ในส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) ที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลา ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การติดต่อใด ๆ จดหมายและค่าประกาศต่าง ๆ จาก เจ บิซ ไปยังผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกทางไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) ตามที่ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกให้ถือว่าเป็นการแจ้งให้แก่ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกทราบด้วยวิธีที่ถูกต้อง และให้ถือว่าผู้รับได้เห็นการติดต่อดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ส่งการติดต่อดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) หรือวันที่ระบุในเอกสารไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

การเปิดเผยข้อมูล

ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ เจ บิซ เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ได้ระบุไว้ในคำขอใช้บริการนี้ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการกับทางเว็บไซต์ได้ในกรณีที่ เจ บิซ เห็นสมควรไม่ว่าจะเป็นในทางการค้าหากำไรหรือไม่ก็ตาม และผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ความยินยอมดังกล่าวมีผลอยู่ตลอดไปถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิกการให้บริการ หรือ การเป็นสมาชิกแล้วก็ตาม  

บริษัท จัดหางาน เจ บิซ จำกัด เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์ www.jobjbiz.com การที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ www.jobjbiz.com ถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงผูกพัน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฎอยู่นี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ในกรณีที่ท่านไม่ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ โปรดระงับการเข้าชม และ/หรือการใช้บริการเว็บไซต์ www.jobjbiz.com

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เจ บิซ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญหรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากที่ เจ บิซ ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่ง การเกิดข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง ด้วยสาเหตุต่าง ๆดังต่อไปนี้

มีเหตุขัดข้องจากบริการทางอิเล็กทรอนิคส์เมื่อเริ่มทำธุรกรรม เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ระบบสื่อสารหรือส่งสัญญาณเชื่อมต่อไม่ทำงาน หรือล้มเหลว หรือสาเหตุจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงทางเว็บไซต์ ความล่าช้า หรือความบกพร่องอันเนื่องจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิก ความล่าช้าหรือความบกพร่องที่เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ของ เจ บิซ ความล่าช้าหรือความบกพร่องของผู้ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider) หรือบริษัทอื่นๆ นอกเหนือไปจากบริษัทที่ เจ บิซ ใช้บริการหรือมีสัญญา หรือจากการเข้าสู่บริการของอินเตอร์เน็ตไม่ได้ การสูญหายของผลกำไร Goodwill การใช้ประโยชน์ ข้อมูล หรือความเสียหายที่ไม่เป็นรูปธรรมอื่น ๆ ของการใช้บริการ รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารใด ๆ ในเว็บไซต์

ผู้ใช้บริการยังเข้าใจและยอมรับว่า

–           เจ บิซ ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลของผู้ใช้บริการและข้อมูลที่ใช้ในการโฆษณา เจ บิซ จะไม่รับผิดชอบและไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล คุณสมบัติ ประสบการณ์ และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้สนใจสมัครงานไม่ว่าจะได้ไปจาก เจ บิซ หรือจากตัวผู้สนใจสมัครงานเองก็ตาม

–           เจ บิซ ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ ของ เจ บิซ ปราศจากการใช้ “คุกกี้” “Cookies” มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ

–           เจ บิซ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ จากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรืออื่นใด ต่อผู้ใช้บริการ สมาชิก ผู้สนใจสมัครงาน และบุคคลภายนอก ที่เกิดจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของ เจ บิซ

 บริษัท จัดหางาน เจ บิซ จำกัด ไม่รับรองหรือรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ การมีอยู่และใช้งานได้ รวมถึงการไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายของข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ www.jobjbiz.com ทั้งนี้ บริษัท จัดหางาน เจ บิซ จำกัดจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม (รวมถึงความเสียหายกรณีพิเศษ) อันเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์ www.jobjbiz.com รวมถึงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ www.jobjbiz.comในทุกกรณี

บริษัท จัดหางาน เจ บิซ จำกัด ขอปฏิเสธความรับผิดในการรับประกันใด ๆ (Warranties) ทุกประเภทที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ www.jobjbiz.com หรือการที่ท่านใช้การรับประกันคุณภาพ (Warranties) ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการรับประกัน ด้านการซื้อขายหรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือการใช้ข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่ละเมิด สิทธิใด ๆ บริษัท จัดหางาน เจ บิซ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนอันเกิดจากโอกาสทางธุรกิจที่เกิดจากการ ใช้ หรือใช้เว็บไซต์ หรือข้อมูลในเว็บไซต์ www.jobjbiz.com ในทางที่ผิด

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข/ข้อมูลในเว็บไซต์

บริษัท จัดหางาน เจ บิซ จำกัด  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ในการใช้บริการเว็บไซต์ www.jobjbiz.com ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ทราบล่วงหน้า และการที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์ www.jobjbiz.com ย่อมถือว่าท่านยอมผูกพันตามข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือบังคับใช้แล้วทุกประการ

บริษัท จัดหางาน เจ บิซ จำกัด อาจดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์ www.jobjbiz.com ข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการ ราคา และ/หรือเนื้อหาอื่นใดที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์ ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ (Hyperlink)

เว็บไซต์ www.jobjbiz.com อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ  การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายด่าย บริษัท จัดหางาน เจ บิซ จำกัด ไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคล ภายนอก หรือการเชื่อมต่อใด ๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การตัดสินใจว่าบริการ และ/ หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็นความรับผิดชอบของท่านเอง บริษัท จัดหางาน เจ บิซ จำกัด ไม่มีความรับผิดชอบ ในฐานะเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์เหล่านั้น หรือสินค้าและบริการที่บริษัทผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์นำเสนอ และ บริษัท จัดหางาน เจ บิซ จำกัด ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใด ๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใด ๆ (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใด ๆ ก็ตามที่ละเมิด ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น)

เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

ผู้ใช้เว็บไซต์รับทราบว่า บริษัท จัดหางาน เจ บิซ จำกัดและบุคคลที่สาม(หากมี)เป็นเจ้าของชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ ลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.jobjbiz.com  รวมไปถึง รูปภาพ ข้อความ รูปแบบการแสดงผล และหน้าจอต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.jobjbiz.com ทั้งหมดไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่

ผู้ใช้เว็บไซต์ ไม่มีสิทธินำเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายบริการต่าง ๆ ดังกล่าวไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ แจกจ่าย ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ เผยแพร่ ผลิตใหม่ ขายหรือโดยวิธีการอื่นใด ไม่ว่าจะกระทำเพื่อทางการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก บริษัท จัดหางาน เจ บิซ จำกัด

การคุ้มครองข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้ยินยอมมอบให้ บริษัท จัดหางาน เจ บิซ จำกัด ผ่านเว็บไซต์ www.jobjbiz.com นั้นจะได้รับการคุ้มครองให้เป็นข้อมูลลับส่วนตัวและจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

ข้อจำกัดการใช้บริการเว็บไซต์

ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องไม่ใช้บริการเว็บไซต์ www.jobjbiz.com เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย และจะต้องไม่ทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลหรือเนื้อหาในเว็บไซต์ www.jobjbiz.com หรือกระทำการอื่นใดอันมิชอบที่เป็นการรบกวน ก่อให้เกิดความล่าช้า หรือความยุ่งยากในการส่งข้อมูลของ บริษัท จัดหางาน เจ บิซ จำกัด หรือผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น ๆ

ความรับผิดของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงว่า ในกรณีที่ บริษัท จัดหางาน เจ บิซ จำกัด ได้รับความเสียหาย หรือสูญหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการเข้าใช้เว็บไซต์ ผู้ใช้เว็บไซต์ยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึง ค่าทนายความ และ/หรือค่าธรรมเนียมศาล (ถ้ามี)) ให้แก่บริษัท จัดหางาน เจ บิซ จำกัด

ข้อร้องเรียน

หากท่านมีคำถามหรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์ www.jobjbiz.com โปรดติดต่อที่ info@jobjbiz.com หรือ ที่หัวข้อ “ติดต่อเรา” ในเว็บไซต์ www.jobjbiz.com

เขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.jobjbiz.com ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และในกรณี ที่เกิดข้อพิพาทขึ้นอันเกี่ยวข้องเว็บไซต์ www.jobjbiz.com ไม่ว่าจะเป็นสัญญา หรือละเมิด หรือนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายใด ๆ ให้ศาลไทยมีอำนาจโดยเด็ดขาดในการพิจารณาข้อพิพาทเหล่านั้น

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jobjbiz.com